عایق کاری استخر

ترمیم دیواره جهت جلوگیری از نشتی آب

آب بندی کردن استخر

با گذشت زمان ، آب بندی کردن استخر به دلیل برخورد مداوم نیروهای داخلی و خارجی و حتی غیر اصولی ساختن استخر لازم اجرا می شود. چرا که این نیروهای خارجی باعث به وجود آمدن ترک ها و رانش و ... مشاهده مطلب
صفحه اصلیخدماتارتباط با ما