نشتی یابی جکوزی

برای نشتی یابی جکوزی بصورت زیر عمل می کنیم : ابتدا لوله های کف تانک جکوزی را تست می کنیم . پمپ تصفیه و جت را خاموش کرده و شیرهای مکش و دهش پمپ ها را کامل می بندیم . ... مشاهده مطلب